Vetenskapsteori

Innehåll

1. Är kreationism en vetenskaplig teori? (Talk Origins / EvoWiki)

2. Är evolutionsteorin en livsåskådning eller tro? (Talk Origins / EvoWiki)

3. Är evolutionsteorin testbar? (Talk Origins / EvoWiki)

4. Ansåg Karl Popper att evolutionsteorin inte var en vetenskaplig teori? (Talk Origins / EvoWiki)

5. Är evolutionsteorin falsifierbar? (Talk Origins / EvoWiki)

6. Har evolutionsteorin falsifierats? (Talk Origins / EvoWiki)

7. Styrs vetenskapen av förutfattade meningar? (Talk Origins / EvoWiki)

8. Är evolutionsteorin en tautologi? (Talk Origins / EvoWiki)

9. Utesluter evolutionsteorin Gud? (Talk Origins / EvoWiki)

10. Medför evolutionsteorin otäcka etiska konsekvenser? (Talk Origins / EvoWiki)

11. Är kreationismen sann om evolutionsteorin är falsk? (Talk Origins / EvoWiki)

12. Bör kreationism läras ut i skolan? (Talk Origins / EvoWiki)

Bredvidläsning


1. Är kreationism en vetenskaplig teori?

Genesis.nu: ”Skapelsetro/kreationism använder både vetenskaplig och uppenbarad kunskap.”

Svar: Av allmänt accepterade kriterier på vetenskaplighet klarar kreationismen inte ett enda:

Kreationismen hör därför helt entydigt hemma bland pseudovetenskaperna.2. Är evolutionsteorin en livsåskådning eller tro?

Genesis.nu: ”På samma sätt grundar en evolutionist sin kunskap på en blandning av tro och vetenskap.”

Svar: Evolutionsteorin är en övergripande huvudteori som kastar ljus över alla biologiska delvetenskaper, t.ex. genetik, biokemi, fysiologi och beteendevetenskap. Teorin stöds i gengäld av alla dessa delvetenskaper. Precis som alla vetenskapliga teorier kan inte evolutionen ”strikt bevisas”, dock kan vi använda indirekta observationer för att göra prediktioner inom biologin. Att använda härledning och indirekta observationer är ej något speciellt för evolutionsteorin, tvärtom är det grunden för en mycket stor del av den naturvetenskapliga kunskapen. Det finns en överväldigande mängd av dessa observationer, från olika vetenskapsgrenar och metoder, som stöder evolutionen. Om man därmed avfärdar evolutionsteorin med att ”det är bara en tro bland många andra” då kan man lika bra avfärda alla vetenskapliga teorier. Detta är ett utmärkt exempel på hur ytterligt svag den kreationistiska ståndpunkten är.


3. Är evolutionsteorin testbar?

Genesis.nu: ”Eftersom evolutionsläran uttalar sig över enorma tidsrymder går evolutionen inte att upprepa i ett laboratorium. Den är alltså inte testbar.

Svar: Den vetenskapliga metoden kräver att observationerna av evidensen, och experimenten baserat på teorin, ska gå att upprepa. Experiment inom mutation och naturligt urval, både i laboratorium och ute i naturen, har utförts och visat sig stödja evolutionsteorin. Även observationerna som evolutionsteorin grundas på, inom t.ex. jämförande anatomi, utvecklingsbiologi, genetik och paleontologi, är replikerbara. En teori kan testas även utan att exakt kunna upprepas i ett experiment, nämligen genom att den ger upphov till prediktioner som kan ställas mot falsifierande förutsägelser. På detta sätt har evolutionen bl.a. bekräftats av molekylärgenetiska resultat.


4. Ansåg Karl Popper att evolutionsteorin inte var en vetenskaplig teori?

Gluefox.com: ”Ett exempel på detta var när en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer (kanske den mest inflytelserike), Karl Popper, vid ett tillfälle i sin bok Unended Quest (1976) kritiserade evolutionsteorin.”

Svar:
Karl Poppers (figur 1) uttalande handlade endast om naturligt urval, inte om evolutionsteorin som helhet. Han ansåg dock att teorin om naturligt urval var testbar, dock inte i någon större omfattning. Sedermera insåg Popper sitt misstag:

”When speaking here of Darwinism, I shall speak always of today’s theory – that is Darwin’s own theory of natural selection supported by the Mendelian theory of heredity, by the theory of the mutation and recombination of genes in a gene pool, and by the decoded genetic code. This is an immensely impressive and powerful theory. The claim that it completely explains evolution is of course a bold claim, and very far from being established. All scientific theories are conjectures, even those that have successfully passed many severe and varied tests. The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism. However, Darwin’s own most important contribution to the theory of evolution, his theory of natural selection, is difficult to test. There are some tests, even some experimental tests; and in some cases, such as the famous phenomenon known as ’industrial melanism’, we can observe natural selection happening under our very eyes, as it were. Nevertheless, really severe tests of the theory of natural selection are hard to come by, much more so than tests of otherwise comparable theories in physics or chemistry. The fact that the theory of natural selection is difficult to test has led some people, anti-Darwinists and even some great Darwinists, to claim that it is a tautology. A tautology like ’All tables are tables’ is not, of course, testable; nor has it any explanatory power. It is therefore most surprising to hear that some of the greatest contemporary Darwinists themselves formulate the theory in such a way that it amounts to the tautology that those organisms that leave most offspring leave most offspring. C. H. Waddington says somewhere (and he defends this view in other places) that ’Natural selection [...] turns out [...] to be a tautology’. However, he attributes at the same place to the theory an ’enormous power [...] of explanation’. Since the explanatory power of a tautology is obviously zero, something must be wrong here. Yet similar passages can be found in the works of such great Darwinists as Ronald Fisher, J. B. S. Haldane, and George Gaylord Simpson; and others. I mention this problem because I too belong among the culprits. Influenced by what these authorities say, I have in the past described the theory as ’almost tautological’, and I have tried to explain how the theory of natural selection could be untestable (as is a tautology) and yet of great scientific interest. My solution was that the doctrine of natural selection is a most successful metaphysical research programme. It raises detailed problems in many fields, and it tells us what we would expect of an acceptable solution of these problems. I still believe that natural selection works in this way as a research programme. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection.”

Poppers uppfattning om ID-kreationism var dock glasklar: ”[It is] worse than an open admission of failure, for it created the impression that an ultimate explanation had been reached.”Figur 1: Karl Popper (1902-1994)


5. Är evolutionsteorin falsifierbar?

Genesis.nu: ”Många menar faktiskt att evolutionsläran inte är vetenskaplig just därför att den inte är falsifierbar.”

Svar: Det finns ett flertal observationer som skulle kunna falsifiera evolutionsteorin, bl.a.:

6. Har evolutionsteorin falsifierats?

Genesis.nu: ”De problem läran har att förklara fakta skulle i många andra vetenskapsdicipliner räcka till för att den skall antas refuserad.”

Svar: Evolutionsteorin är en av de mest välunderstödda vetenskapliga teorier som finns. I nuläget finns inte heller några större problem med teorin, endast detaljer angående t.ex. evolutionens mekanismer diskuteras. Att teorin diskuteras och förbättras är dock endast ett tecken på dess styrka och betydelse. Det bör också nämnas att före evolutionsteorin presenterades var nästan alla vetenskapsmän, inom biologi och geologi, kreationister. Denna siffra är nu betydligt lägre än 1 %, och minskar successivt då mängden empiriska evidens för evolutionen ökar. Notera även att detta påstående från Genesis.nu strider mot deras påstående under punkt fem ovan.


7. Styrs vetenskapen av förutfattade meningar?

Genesis.nu: ”Utvecklingsläran är ett filosofiskt antagande. Alla observationer tolkas sedan, mer eller mindre krystat, på ett sätt så de passar in i det.”

Svar: Genesis.nu anger att deras ”verksamhet utgår från trosdeklarationen och skall slå vakt om och främja tron på biblisk skapelse och i detta syfte avvisa utvecklingsläran.” De erkänner alltså öppet att de inte är ute efter en vetenskaplig prövning. I stället ska alla observationer tolkas, mer eller mindre krystat, så att de passar in i deras trosdeklaration. Vetenskapsmän baserar dock sina slutsatser på empiriska evidens. Dessa evidens finns där för alla att se och för andra vetenskapsmän att kritisk granska (figur 2). Genesis.nu tycks dock tro att det finns någon slags konspiration mellan alla biologer världen över som går ut på att evolutionen till varje pris måste försvaras. Den forskare som lyckas falsifiera evolutionsteorin skulle emellertid bli rikligen belönad för sin revolutionerande upptäckt. Historien visar också att det finns gott om vetenskapsmän som har accepterat idéer som har motsagt rådande paradigm. I nuläget stöds dock evolutionsteorin av en enorm bevismängd vilket reducerar antalet möjliga alternativa teorier.
 

    
Figur 2: Skillnaden mellan vetenskap och kreationism. (Copyright 1998 John Trever, Albuquerque Journal. Used by permission.)8. Är evolutionsteorin en tautologi?

Getsemane.se: ”Vi kan nu skriva om frasen ’De bäst anpassades överlevnad’ till ’De organismer som har den bästa fortplantningsförmågan fortplantar sig bäst’. Nu inser man problemet med Darwins huvudtes. Denna fras säger faktiskt ingenting och är ett praktexempel på en så kallad tautologi (en självsägande nonsensfras, en självklarhet som alltid är sann, ex: ’antingen kommer Pelle eller också kommer han inte’). Tautologier är något som naturligtvis inte får förekomma inom vetenskapen.”

Svar: ”De bäst anpassades överlevnad” är inte en fullständig beskrivning av evolution med naturligt urval. Det var endast en slogan, myntad av Herbert Spencer (1820–1903) (figur 3), som mycket motvilligt accepterades av Darwin. Evolutionen är en oundviklig följd av att både arvsanlag och miljö ständigt förändras. Den som är lämpligast vid ett visst tillfälle får talrikare avkomma än andra individer. Nästa generation kan dock växa upp i en förändrad miljö, något som gynnar spridningen av gener som bidrar till andra egenskaper som råkar vara gynnsamma i den nya miljön. Evolutionen är därför en process som påverkas av ständigt föränderliga yttre faktorer, t.ex. naturkatastrofer, sjukdomar, tillgång på föda etc. Vem som är lämpligast är därför inte bestämt på förhand.Figur 3: Herbert Spencer (1820–1903)


9. Utesluter evolutionsteorin Gud?

Genesis.nu: ”Skapelsemodellen utgår som sagt från att Gud finns och att Han är Skaparen. Evolutionsmodellen däremot utgår från antagandet att Gud inte finns.”

Svar: All naturvetenskaplig forskning har som utgångspunkt att inte inkludera övernaturliga väsen i teorierna (metodologisk naturalism) – en forskningsstrategi som har varit oerhört framgångsrik. Den stora majoriteten av kristna har dock inga problem med evolutionsteorin utan betraktar evolutionen som ett utslag av gudomlig intelligens, se t.ex. The Clergy Letter Project och The American Scientific Affiliation. Det finns också ett antal framstående teistiska evolutionsbiologer, bl.a. Kenneth Miller, Francisco Ayala, Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky och Pierre Teilhard de Chardin. Genesis.nu bör ta till sig följande ord av påven Johannes Paulus II: ”Bibeln talar till oss om universums ursprung och hur det kom till, inte för att ge oss en vetenskaplig avhandling utan för att klarlägga människans korrekta förhållande till Gud och universum. Den heliga skrift vill helt enkelt förklara att världen skapats av Gud, och för att lära människorna detta uttrycker den sig i termer av den kosmologi som var i bruk då Bibeln skrevs [...]. Varje annan lära om universums ursprung och skapelse är främmande för Bibelns avsikter, ty den vill inte lära oss hur himlarna gjordes utan hur man kommer till himlen.”


10. Medför evolutionsteorin otäcka etiska konsekvenser?

Genesis.nu: ”För det tredje leder utvecklingsläran till en del otäcka etiska konsekvenser. Enligt denna lära befinner sig ju allt liv på olika utvecklingsnivåer, allt från amöban till människan. En mycket berättigad fråga att ställa blir då om individens utvecklingsnivå har något med dess värde att göra. Svara vi ’ja’ på frågan står rasismen om hörnet. Sannolikheten att alla idag levande människoraser kommit exakt lika långt i den antagna utvecklingen är ju obefintlig. Då blir tanken om alla människors lika värde ett önsketänkande istället för att konsekvent följa på den grundsyn vi har.”

Svar: Enligt evolutionsteorin är det inte den starkaste som överlever, utan det är den som är bäst anpassad till den yttre miljön. De bäst anpassade kan vara de som t.ex. uppvisar en hög reproduktionshastighet eller är bra på att finna föda, och detta är inte detsamma som att vara stark i vare sig nazistisk eller annan mening. Och även om genesis.nu tolkat evolutionsteorin korrekt så hade det aldrig följt något moraliskt ur detta. Det går nämligen inte att logiskt härleda värdeomdömen ifrån empiriska omdömen (Humes lag), d.v.s. det går inte att utifrån hur något skett och sker i naturen dra slutsatser om vad som är etiskt acceptabelt i dagens samhälle (= naturalistiskt felslut). Etiska och moraliska överväganden är därför något som människor måste diskutera sig fram till sinsemellan. Faktum är att rasbegreppet för människor motsägs av evolutionsbiologin, t.ex. har moderna genetiska studier visat att mänskligheten som art är betydligt mer homogen än våra närmaste släktingar bland primaterna (figur 4).Figur 4: Detta fylogenetiska träd visar tydligt att mänskligheten uppvisar påfallande liten genetisk variation.


11. Är kreationismen sann om evolutionsteorin är falsk?

Genesis.nu: ”Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra.”

Svar: Genesis.nu förutsätter att det bara kan existera två teorier, evolution och kreationism, och att ”ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra”. Svagheter i en teori utgör dock inte automatiskt ett stöd för en annan teori (= falsk dikotomi), d.v.s. även om evolutionsteorin en dag falsifierades skulle detta inte på något vis öka kreationismens trovärdighet. Gudomlig skapelse och evolution är inte heller varandras motsatser, och har sammanförts inom bl.a. teistisk evolutionism. Det finns även ett antal alternativa teorier till evolutionsteorin, bl.a. Lamarckism, neo-Lamarckism, ortogenes, morfogenetiska fält och saltationism. Varje teori måste dock bedömas utifrån sina egna förtjänster, och hittills är det bara evolutionsteorin som klarat en empirisk prövning.


12. Bör kreationism läras ut i skolan?

Genesis.nu: ”Skapelsemodellen och evolutionsmodellen ska få presenteras som likvärdiga ursprungsmodeller i skolan och samhället.

Svar: Lärare i naturvetenskap ska undervisa om den moderna vetenskapens innehåll. Då det inte går att pröva hypoteser om det övernaturliga är kreationistisk vetenskap omöjligt. Och det innebär att ämnet inte ska läras ut på lektionerna i naturvetenskap. Det bör också påpekas att om den ”bibliska synen [skulle få] komma till tals i skola och samhälle” skulle detta få absurda konsekvenser. Ett belysande exempel är att om myndigheterna, i ett sådant samhälle, vill undersöka ett flyghaveri borde de överväga om det handlar om ett mekaniskt fel, en terroristattack, en träff från en luftvärnsmissil – eller ett gudomligt ingripande!.


Bredvidläsning

Flamingons leende av Stephen Jay Gould: ”Jag känner inte till något finare uttalande i vetenskapens annaler är Sedgwicks rättframma avsvärjelse […]. Jag tyckte att det utgjorde en god illustration till skillnaden mellan dogmatism, som inte kan förändras, och verklig vetenskap, i det här fallet utövad av människor som råkade vara kreationister. […] [Sedgwicks avsvärjelse lyder:] ’Enligt min uppfattning finns det numera en stor och negativ slutsats som är ofrånkomlig och väl etablerad – att den väldiga massa av översvämningsgrus som finns spridd över nästan hela jordytan inte härstammar från en enda våldsam och kortvarig period. […] Genom att klassificera avlägsna okända formationer med ett och samma namn, genom att ge dem ett gemensamt ursprung och genom att datera dem inte efter de organiska lämningar vi har påträffat utan efter det vi hypotetiskt väntade oss att senare träffa på i dem, har vi givit ytterligare ett exempel på den lidelse med vilken tanken tar fasta på allmänna slutsatser och på den beredskap med vilken den avstår från att ta ställning till osammanhängande sanningar’.”

Flamingons leende av Stephen Jay Gould: ”I början och mitten av artonhundratalet, innan evolutionsteorin omdefinierade frågan för gott, pågick en våldsam debatt mellan antropologer av den monogena och den polygena skolan. Monogenisterna hävdade att alla människor hade ett gemensamt ursprung i det första paret, Adam och Eva (de lägre stående raserna, hävdade de, hade degenererats ur den ursprungliga perfektionen). Polygenister vill bara se Adam och Eva som urföräldrar åt den vita rasen. De andra och lägre stående raserna hade skapats för sig. Båda argumenten kunde underblåsa en social doktrin om ojämlikhet, men polygenin hade en fördel genom att den på ett övertygande sätt rättfärdigade slaveri och dominans hemma och kolonialism utomlands. ’Den välvilligt sinnade’, skrev den ledande amerikanske polygenisten Samuel George Morton år 1839, ’må beklaga att indianen inte lämpar sig för civilisationen. [...] Strukturen i hans förstånd förefaller vara annorlunda är den vite mannens. [...] De är inte bara ovilliga att underkasta sig utbildningens bundenhet, utan saknar dessutom oftast förmåga att föra ett längre logiskt resonemang kring abstrakta ämnen’.”

Leonardo's Mountains of Clams and the Diet of Worms av Stephen Jay Gould: ”One day at lunch, the [catholic] priests called me over to their table to pose a problem that had been troubling them. What, they wanted to know, was going on in America with all this talk about ’scientific creationism’? One of the priests asked me: ’Is evolution really in some kind of trouble; and, if so, what could such trouble be? I have always been taught that no doctrinal conflict exists between evolution and Catholic faith, and the evidence for evolution seems both utterly satisfying and entirely overwhelming. Have I missed something?’ A lively pastiche of French, Italian, and English conversation then ensued for half and hour or so, but the priests all seemed reassured by my general answer – ’Evolution has encountered no intellectual trouble; no new arguments have been offered. Creationism is a home-grown phenomenon of American sociocultural history – a splinter movement (unfortunately rather more of a beam these days) of Protestant fundamentalists who believe that every word of the Bible must be litteraly true, whatever such a claim might mean.’ We all left satisfied, but I certainly felt bemused by the anomaly as my role as a Jewish agnostic, trying to reassure a group of priests that evolution remained both true and entirely consistent with religious belief.”

Blotta tanken av Peter Gärdenfors:
”Popperianismen (men inte Popper själv): Evolutionsteorin är falsifierbar, men inte falsifierad. Kreationismen har betydligt svårare att klara sig mot falsifikation (om man vill behålla falsifierbarheten). Kuhn: Evolutionsteorin bildar ett paradigm som har gett upphov till normalvetenskap, men det är omöjligt att hitta någon normalvetenskap inom kreationismen. Lakatos: Evolutionsteorin (och i synnerhet den centrala grenen populationsgenetik) utgör ett progressivt forskningsprogram, medan det inte går att finna någon form av forskningsprogram inom kreationismen.”

Robert Pennock om de bäst anpassades överlevnad: ”Consider the formula: May the best man win. It seems harmless, but the creationist now points out that we determine which team is best by seeing which wins. If that is what it means to be ’best’, then the expressed wish seems to reduce to: ’May the team that wins be the team that wins.’ It is thus vacuous dogma, objects the creationist, to subsequently explain who won in terms of one team’s being ’better’ than the other. However, we sports fans are not fooled into abandoning the game by such arguments. Of course we do determine which is the best team by looking at its record of wins, and we would certainly explain why it won the trophy by noting its superior record over its rivals. But we understand that this is not the end of the story [...] even though we do judge on the basis of record, we do not doubt that it is the physical traits of a team, its superior characteristics and playing ability, that make it better than the others. Understanding this, we also understand that it is possible that the best team might not win. [...] This parallels the distinction that biologists make between evolution by natural selection and evolution by natural drift, and the mere fact that we recognize such distinctions is by itself sufficient to show that the tautology objection does not hold in either sports or evolutionary theory.”

Evolution: The Thriump of an Idea
av Carl Zimmer: ”Out of 25,000 or so genes in the human genome, an estimated 6,000 genes exist as different versions (known as alleles). The distinctions that we conventionally use to divide species into races – skin color, hair, and the shape of faces – are controlled by only a few genes. The vast majority of variable genes do not respect so-called racial boundaries. There is far more variability within any given population of humans than between populations. If all the humans on Earth were wiped out except a single tribe in a remote New Guinea valley, the survivors would still preserv 85 percent of the genetic variability of our entire species.”