Teologins smutsiga historia

Det har alltid funnits en stor motsättning mellan vetenskap och religion, tro och förnuft. Här är några exempel...

 

Anaxagoras (500428 f.v.t.) var en grekisk försokratiker som huvudsakligen sysslade med vetenskapliga och kosmologiska frågor. Utifrån ett meteoritnedfall 468467 f.v.t. utvecklade han sin åsikt att stjärnorna bestod av glödhet sten, något som ådrog honom en dödstraffsdom för gudlöshet. Detta torde ha varit en av de första i den långa raden av konflikter mellan fri tanke och traditionell religion.

 

Hypatia (350 eller 370415) var en grekisk matematiker, astronom, fysiker och ledare för den nyplatonska skolan inom filosofin vid Museion i Alexandria. Som en tapper försvarare av vetenskap och lärdom drog hon på sig den tidiga kyrkans hat. År 415 anfölls hon av en fanatiska pöbel bestående av kristna fundamentalister. De slet av henne kläderna, flådde henne med snäckskal in på skelettet och brände kvarlevorna. Det brutala mordet anstiftades av patriarken Kyrillos av Alexandria, känd som en ståndaktig och trångsynt anhängare av ortodoxin. Hypatias verk utplånades och hennes namn glömdes. Kyrillos blev dock helgonförklarad.

 


En av de mest omtyckta metoderna att blidka Guds vrede då Digerdöden härjade i det medeltida Europa var att anställa judepogromer. I Bayern beräknas 12 000 ha dödats, i Erfurt 3 000, i Strassburg brändes 2 000 o.s.v. [1]

 

1484 utsände påven Innocentius VIII en bulla mot häxväsendet och tillsatte två inkvisitorer, Jacob Sprenger och Heinrich Kramer, som skulle bestraffa det. Dessa män publicerade 1489 Malleus Maleficarum (Häxhammaren), som länge betraktades som auktoritativ. I den påstods bl.a. att häxeri är mera naturligt för kvinnor än för män, på grund av deras hjärtans medfödda ondska. En lista av frågor till kvinnor, som misstänktes för häxeri, uppgjordes, och de misstänkta torterades på sträckbänk, tills de gav de önskade svaren. Man har beräknat att enbart i Tyskland avrättades 100 000 häxor mellan 1450 och 1550.

 

Nicolaus Copernicus (14731543) insåg att Bibelns obestridliga sanning, Gud har placerat oss i mitten av världen och på det största föremålet, inte stämde överens med de faktiska observationer som gick att göra. För att inte reta upp katolska kyrkan väntade han med publiceringen av sitt monumentala verk, De revolutionibus orbium coelestium, tills han låg till sängs, förlamad efter ett slaganfall. Han fick en förhandskopia av boken i sin hand den 24 maj 1543. Han dog senare samma dag. Copernicus teori mottogs med häftig opposition av både katoliker och protestanter, som fullt riktigt anade, att detta var början till en ny antidogmatisk strömning som skulle undergräva, om inte själva religionen så i varje fall de auktoritära principer på vilka de religiösa organisationerna stödde sig; bl.a.:

Martin Luther blev sannspådd: Copernicus vände verkligen upp och ned på astronomin. Däremot var han långt ifrån någon dåre.

 

Giordano Bruno (15481600), känd för sin impulsiva karaktär och förakt för dogmatiska förbud, blev den romerska inkvisitionens fånge 1593. Anklagelserna mot honom baserades i huvudsak på dem av hans skrifter där han hävdade att jorden inte var universums medelpunkt, att universum var oändligt och att stjärnorna inte sitter fästade på en kristallsfär [2]. Inkvisitorerna informerade honom om att det enda som kunde rädda honom var att han ovillkorligen tog tillbaka sina teorier. Bruno stod fast vid sina principer och påven Clemens VIII utfärdade dödsdomen den 8 februari 1600. Nio dagar senare fördes Bruno ut på Campo di Fiori, där han brändes på bål. Brunos metamorfos från progressiv tänkare till martyr var därmed ett faktum.

 

Genom att tänka på kosmologiska problem i termer av fysikaliska krafter, snarare än gudomlig styrning, lyckades Johannes Kepler (15711630) upptäcka tre principer för planeternas rörelser (Keplers lagar). Katolska kyrkan reagerade genom att sätta Keplers stora sammanfattande arbete, Epitome astronomiae copernicanae (16181621), på listan över förbjudna böcker.

 

Galileo Galilei (15641642) observerade himlakropparnas rörelse och framförde 1613 offentligt sitt stöd för teorin om ett heliocentriskt solsystem. Han tog därmed steget ut på den farliga, okända mark som hade brutits av Giordano Bruno, och menade att Bibeln skulle vara ett rättesnöre i moralfrågor men att den inte gav lösningen på naturens gåtor. Han skrev i Brev till madame Cristina av Lothringen (1615):

”De vet att jag i mina filosofiska och astronomiska studier utgår från ett universum, som är så beskaffat att solen utan att ändra läge befinner sig i himlasfärernas mittpunkt och att jorden roterar kring sin egen axel och kring solen. De […] döljer sig under en mantel av hycklad religiositet och stödjer sig på Bibelns auktoritet. […] Det har därför inte varit svårt för dem att finna någon som inte ens tvekar att från själva predikstolen emfatiskt utpeka den nya läran och den som anammat den såsom förkastliga och kätterska […].”

Galilei ställdes inför rätta hos inkvisitionen i Rom anklagad för att dela Copernicus syn på universums uppbyggnad. Den 22 juni 1633 avsvor han sig sin tidigare övertygelse:

”Jag, Galileo Galilei […] sjuttio år gammal […] knäböjer inför er, högvördiga och vördnadsvärda kardinaler. […] Jag svär att jag tror på allt som lärs ut och predikas av den heliga katolska och apostoliska romerska kyrkan. Jag har alltid trott på detta, jag tror på det just nu och med Guds hjälp kommer jag att fortsätt tro på det i framtiden. […] Dock, efter att den heliga inkvisitionsdomstolen hade meddelat mig ett föreläggande […] om att jag helt och hållet måste överge den falska uppfattningen att solen är världens medelpunkt och att den icke rör sig samt att jorden icke är världens medelpunkt och rör sig, och att jag icke har rätt att hysa, lära ut eller försvara […] sagda lära […], skrev jag och lät trycka en bok där jag ändå diskuterade denna lära […] och av den anledningen har jag blivit starkt misstänkt hos den heliga inkvisitionen för heresi. […] Därför önskar jag nu undanröja […] denna starka misstanke. […] Jag avsvärjer mig därför ovan nämnda misstag och kätterier, jag förbannar och avskyr dem. Och på samma sätt avsvärjer jag mig alla andra felaktiga föreställningar och läror som går emot den heliga kyrkan. […] Jag […] svär och förbinder mig att följa vad jag sagt ovan.”

Hans avbön var naturligtvis endast ett sken, men inkvisitionen hade lyckats utrota vetenskaplig forskning i Italien för flera århundraden framåt och det skulle dröja 359 år(!) innan Vatikanen officiellt medgav sitt misstag. Tvisten mellan Galilei och kyrkan framstår fortfarande som en av de främsta symbolerna för konflikten mellan tro och förnuft, religion och vetenskap [3]. 

 

Vid mitten av 1600-talet gav den franske naturforskaren Isaac de la Peyrere (15941676) ut en bok som handlade om ett antal märkligt formade stenar som hittats på den franska landsbygden. Han menade att stenarna måste ha tillverkats av primitiva människor som levt före Adam. de la Peyrere hotades till livet och hans bok brändes offentligt på bål 1655.

 

1596 publicerade Johannes Kepler (15711630) en kosmologisk modell enligt vilken universum var uppbyggt kring vissa symmetriska geometriska figurer, de s.k. platonska kropparna. Enligt Kepler var detta en gudomlig bekräftelse på den kopernikanska teorin. Den franske filosofen René Descartes (15961650) studerade Keplers arbete och upptäckte 1639 den formel som beskriver alla tredimensionella kroppars struktur: HK+S=2 (H = antal hörn, K = antal kanter och S = antal sidor). Enligt Descartes gav formeln teoretiskt stöd åt den heliocentriska världsbilden. Han var dock tvungen att dölja sitt arbete av rädsla för inkvisitionen, och det skulle dröja till 1751 innan den schweiziska matematikern Leonhard Euler (17071783) återupptäckte formeln. Formeln innebar startskottet för den gren av matematiken som kallas topologi. I dag är topologin ett av de stora forskningsfälten inom matematiken och har viktiga tillämpningar inom fysik och andra områden. Om Descartes analys hade publicerats skulle alltså detta matematiska område ha fötts ca 100 år tidigare.

 

Den franske naturforskaren Georges-Louis Leclerc de Buffon (17071788) framförde i Histoire naturelle, générale et particulière (17491788) att det fanns djur som hade dött ut, att andra djur hade genomgått någon typ av utveckling, att vissa däggdjur skulle kunna ha gemensamma förfäder samt att det krävdes en tidsrymd på upp till 35 000 år för att förklara hela livets historia på jorden. På samma sätt som den katolska kyrkan hade tvingat Galilei att ta tillbaka sina ord, tvingade den teologiska institutionen vid universitet i Paris Buffon att skriftligen ta tillbaka vissa formuleringar för att undgå censur. Buffon skrev:

”Jag återtar allt i min bok som handlar om hur jorden kom till samt allt som eventuellt strider mot Moseböckerna.”

Buffon fortsatte dock att forska och framlade i Les époques de la nature (1778) att jorden var 75 000 år. Detta fick till resultat att katolska kyrkan fördömde honom och brände hans böcker.

 

Benjamin Franklin (17061790), en av de fem författarna av den amerikanska självständighetsförklaringen, utförde ett flertal dristiga experiment med elektriciteten och uppfann bl.a. åskledaren. En uppfinning som hyllades av samhällets upplysta skikt, men fördömdes av kyrkans folk. Bl.a. fick Franklins åskledare skulden för jordbävningen i Massachusetts 1755.

 

Den franske läkaren och filosofen Julien Offray de La Mettrie (17091751) gav 1747 ut boken L'Homme machine. I den argumenterar han för att det inte finns någon principiell skillnad mellan människor och djur. Boken är en alltigenom avkristnad produkt med en materialism och ateism som inte för ett ögonblick svävar på målet. Självklart var verket djupt anstötligt för ”kristenheten”. Protestanterna i Haag brände den högtidligt på bål och i Frankrike blev den förbjuden innan den ens hunnit till gränsen.

 

Ympning var en gammal asiatisk metod för att åstadkomma ett bestående skydd mot smittkoppor som introducerades i Europa under 1700-talet. Metoden reste dock en storm av protester från de andliga. Sorbonne (universitetet i Paris) fördömde den på teologiska grunder. En anglikansk präst publicerade en predikan, i vilken han sade, att Jobs bölder otvivelaktigt berodde på ympning, som utförts av djävulen, och många skotska präster undertecknade ett manifest, som sade, att den ”försökte trotsa Guds dom”. Likväl var minskningen av dödligheten i smittkoppor så anmärkningsvärd, att skräcken för teologerna inte uppvägde fruktan för sjukdomen. Denna strid hade knappt börjat lägga sig, när upptäckten av vaccinationen återuppväckte den...

 

Den engelske läkaren Edward Jenner (17491823) lyckades år 1796 odla fram ett vaccin mot smittkoppor. Präster (och läkare) ansåg dock att vaccinationen var ”att trotsa himlen och Guds vilja”. Så sent som 1885, då en svår smittkoppsepidemi rasade i Montreal, vägrade den katolska delen av befolkningen med stöd av prästerskapet att låta vaccinera sig. En präst förkunnade: ”Om vi straffas med smittkoppor, beror det på att vi hade en karneval förra vintern och förhärligade köttet, vilket väckt Herrens vrede.”

 

Den skotska läkaren James Young Simpson (18111870) visade 1847 kloroformens användbarhet som bedövningsmedel och anbefallde användning av densamma vid förlossningar. Han påmindes dock genast av prästerskapet om att Gud sagt till Eva: ”Med smärta skall du föda dina barn.” (Första Mosebok 3:16) Och hur skulle hon kunna känna smärta, om hon påverkades av kloroform?

 

Charles Darwin (18091882) formulerade den djärvaste och mest kontroversiella upptäckten under 1800-talet, och kanske genom alla tider, evolutionsteorin. Eftersom den förklarade arternas uppkomst ur en gemensam urorganism med det naturliga urvalet, stred den mot Första Moseboks av den etablerade religionen omfattade lära. Detta ledde till en bitter strid mellan darwinister och rättrogna kristna av alla bekännelser. Faktum är att även om evolutionen är bevisad bortom alla frågor och diskussioner finns det än i dag kristna fundamentalister, så kallade kreationister, som tror på Bibelns skapelseberättelse. Dessa människor, som är som hämtade ur den mörkaste medeltid, vill med sina destruktiva och irrationella resonemang sätta känslan högre än förnuftet och få evolutionen att framstå som omstridd. Sanningen är att alla livsformer har en gemensam anfader och att alla arter, inklusive människan, gradvis anpassar sig till sin miljö tack vare en naturlig process som ”väljer de egenskaper som är viktiga för överlevnad.

 

I över fyrahundra år, från 1559 till 1966, förbjöd Katolska kyrkan sina medlemmar att läsa ett stort antal böcker som ansågs förkunna omoral eller teologiska felaktigheter (Index Librorum Prohibitorum). Bland de författare som drabbades av detta förbud kan nämnas Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Blaise Pascal, John Locke, Voltaire, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Jeremy Bentham och John Stuart Mill. Vissa ateister, t.ex. Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche, stod inte med på listan, eftersom deras verk genom att vara kätterska ipso facto var förbjudna. Var skulle västvärlden som vi förstår den i dag befinna sig utan tankar från de författare som fanns med på denna förbudslista?


Noter

[1] Det bör dock påpekas att påven protesterade mot dessa vanvettiga pogromer.

[2] Detta är i alla fall de skäl som D. E. Brody och A. R. Brody anger i Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem. Wikipedia Sverige skriver dock: Man vet inte exakt på vilka grunder Bruno avrättades. Många har hävdat att det var för att han försvarade den heliocentriska världsbilden, men detta är inte ett historiskt faktum. Det kan lika gärna ha varit hans intresse för hermetism och mystisk filosofi som var grunden för avrättningen. Troligare är att han avrättades för sina religiösa kätterier av gnostisk natur, bland annat hävdas att han liksom gnostikerna ansåg att Jesus inte var en fysisk person utan bara en skenbild, sänd av Gud (doketism). För många har han dock fått utgöra en martyr för vetenskapens sökande efter sanning.”

[3] Urban VIII, den påve som fann Galileis påståenden så otroliga, hade dock inga problem med att officiellt bestyrka att Francisco Xavier kunnat tala i tungor samt få lampor att brinna med heligt vatten i stället för med olja!

Referenser

A. D. Aczel, Descartes hemliga anteckningar, Fahrenheit (2005)

D. E. Brody & A. R. Brody, Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem, Wahlström & Widstrand (2000)

A. Helldén, Traktat om folket: Om den radikala franska upplysningen och historien om den stora franska encyklopedin, PLEBS (1975)

B. Russell, Religion och Vetenskap, Natur och Kultur (1937)

B. Russell, Västerlandets visdom, Bokförlaget Forum AB (1959)

C. Sagan, Kosmos, Askild & Kärnekull Förlag AB (1981)

S. Sörlin, Europas idéhistoria 1492–1918: Världens ordning, Natur och Kultur (2004)

A. Wedberg, Filosofins historia: Antiken och medeltiden, Bonnier (1968)

Franklin's Unholy Lightning Rod (Evolvefish.com) (2008-02-09)

Katolska kyrkans rädsla (Nonicoclolasos) (2008-03-11)

Anaxagoras (Wikipedia) (2008-02-19)

Index Librorum Prohibitoru (Wikipedia) (2008-03-12)

Digerdöden (Wikipedia Sverige) (2008-06-17)

Edward Jenner (Wikipedia Sverige) (2008-02-21)

Eulers formel (Wikipedia Sverige) (2008-11-10)

Giordano Bruno (Wikipedia Sverige) (2008-04-21)

Hypatia (Wikipedia Sverige) (2008-02-19)

Häxhammaren (Wikipedia Sverige) (2008-06-14)

James Young Simpson (Wikipedia Sverige) (2008-02-21)

Julien Offray de La Mettrie (Wikipedia Sverige) (2008-04-19)

Leonhard Euler (Wikipedia Sverige) (2008-11-10)

René Descartes (Wikipedia Sverige) (2008-11-10)

Sorbonne (Wikipedia Sverige) (2008-02-21)

Topologi (Wikipedia Sverige) (2008-11-10)

Vaccination (Wikipedia Sverige) (2008-02-21)

Variolisation (Wikipedia Sverige) (2008-02-21)

Bilder

Anaxagoras (Wikimedia Commons) (2010-07-25)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Hypatia (Wikimedia Commons) (2008-01-20)
This work is in the public domain in the United States because it was published before 01 January 1923. It may be copyrighted outside the United States.

Dance Macabre (Wikimedia Commons) (2008-06-17)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Malleus Maleficarum (Wikimedia Commons) (2008-06-13)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Nicolaus Copernicus (Wikimedia Commons) (2008-01-20)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Giordano Bruno (Wikimedia Commons) (2008-01-19)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Johannes Kepler (Wikimedia Commons) (2008-02-03)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Galileo Galilei (Wikimedia Commons) (2008-01-19)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

René Descartes (Wikimedia Commons) (2008-11-10)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Georges-Louis Leclerc de Buffon (Wikimedia Commons)  (2008-01-19)
ThThis image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Benjamin Franklin (Wikimedia Commons) (2008-01-19)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Julien Offray de La Mettrie (Wikimedia Commons) (2008-04-19)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Inoculation (Wikimedia Commons) (2008-03-21)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Edward Jenner (Wikimedia Commons) (2008-03-19)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

James Young Simpson (Wikimedia Commons) (2008-03-19)
This media file is in the public domain in the United States. This applies to U.S. works where the copyright has expired, often because its first publication occurred prior to January 1, 1923.

Charles Darwin (Wikimedia Commons) (2008-03-09)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Index Librorum Prohibitorum (Wikimedia Commons) (2008-03-11)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.