Materialistisk apologetik

1. Inledning

Följande artikel är tänkt att ge en kort introdution till materialistisk apologetik, d.v.s. det faktum att endast ett universum utan en allsmäktig Gud kan berättiga logik, vetenskap och moral. Argumentet framfördes först av Michael Martin i The Transcendental Argument for the Nonexistence of God och har därefter bearbetats och utvecklats av Francois Tremblay, Dawson Bethrick och Anton Thorn.

2. Den kristna världsbilden kan inte berättiga logik

Många religiösa vill argumentera att logiska lagar har sin grund i Gud. Om vi antar att logiken är beroende av Gud skulle den dock bli godtycklig, t.ex. skulle Gud kunna bestämma sig för att logikens lagar är falska (kartesisk demon). Teisten måste alltså existensförneka sin Gud för att kunna argumentera för sin sak! [1] Den metafysiska naturalisten har dock inga problem med att berättiga objektiv logik. Logiska lagar är en följd av det faktum att allt som existerar är kvalitativt bestämt, d.v.s. har en bestämd och begränsad natur (= identitetslagen). Denna singulära natur ger upphov till principen att saker är vad de är och att motsägelser därför inte kan existera.

(P1) Alla människor är dödliga. (P2) Sokrates är en människa. (S3) Sokrates är odödlig.
Logik enligt Gud.

 

3. Den kristna världsbilden kan inte berättiga vetenskap

Induktion är en metod för att härleda slutsatser från erfarenheter. Utifrån ett antal händelser inducerar man en sannolik slutsats, t.ex. "solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den att gå upp i morgon också". I kombination med deduktion och falsifikation utgör induktion ett centralt verktyg inom naturvetenskapen. Enligt kristen teologi kan dock Gud orsaka under, d.v.s upphäva naturens lagar, något som underminerar naturens regelbundenhet och den induktiva metodens giltighet [2]. I den kristna världsbilden mister alltså teorin om orsak och verkan sitt begrepp och vi skulle leva i en värld där allt möjligt kan hända utan någon som helst anledning. Rationalitet och förnuft är som bortblåsta och teisten har inget annat val än att existensförneka sin Gud för att rättfärdiga induktion och vetenskap! [3] Enligt den filosofiska naturalismen är dock naturens regelbundenhet en naturlig följd av identitetslagen: entiteter handlar i enlighet med sin natur (kausalitetsprincipen) [4].

Går solen upp i morgon?

 

4. Den kristna världsbilden kan inte berättiga moral

Många kristna anser att en objektiv moral bara kan existera avhängig av Gud. Om vi identifierar moralen med Guds vilja (DCT) [5] blir dock moralen godtycklig och vilka grymheter som helst kan rättfärdigas som goda, t.ex är det inte omöjligt att tänka sig att Gud bestämmer sig för att det är moraliskt rätt att våldta och lemlästa folk. Teisten måste alltså existensförneka sin Gud för att rättfärdig en objektiv moral! [6] Enligt den filosofiska naturalismen handlar moraliska utsagor om naturliga, empiriska fenomen, t.ex. det kausala sambandet mellan människan och hennes omgivning (= miljö + andra människor).

En blodtörstig Gud.

 

5. Sammanfattning

P1: Om den kristna guden existerar kan inte logik, moral eller induktion berättigas.
P2: Logik, moral och induktion kan berättigas.
S3:
Den kristna guden existerar inte.

Länkar

Michael Martin

The Martin-Frame Debate (The Secular Web)

Presuppositionalism (The Secular Web)

Francois Tremblay

Why Presuppositionalism is Wrong (StrongAtheism.net)

Introduction to Materialist Apologetics (StrongAtheism.net)

Materialist Apologetics (StrongAtheism.net)

The Divine Non-Contradiction Principle and Why it Fails (StrongAtheism.net)

Argument from the Fact of Existence (StrongAtheims.net)

Apathetic/Amoral God Paradox (StrongAtheism.net)

The Euthyphro Dilemma (StrongAtheism.net)

Three Presuppositionalist Argument from C. S. Lewis (StrongAtheism.net)

Goosing the Antithesis

Dawson Bethrick

Incinerating Presuppositionalism

The Cartoon Universe of Theism (StrongAtheism.net)

Anton Thorn

Objectivist Atheology

Noter

[1] Två vanliga invändningar:
i) Logikens lagar är en essentiell del av Guds natur. Detta skulle dock kräva att det vore en logisk motsägelse att förneka Guds existens samtidigt som man hävdar att t.ex. modus tollens är en korrekt härledningregel. Något som endast kan berättigas om Guds existens är logiskt nödvändig. Teisten har inte heller refuterat subjektiviteten i sin logik, endast specificerat naturen hos denna subjektivitet. Han kommer även att få problem med en "logisk" variant av Eutyfrons dilemma. (Se även The ’Inherent-Property’ Objection av Francois Tremblay).
ii) Gud är begränsad av nödvändiga sanningar, t.ex. kan Han inte skapa en fyrkantig cirkel men däremot en hund som föder en giraff (el. dyl.). En naturlig existens, såsom en hund, har dock vissa karaktärsdrag som begränsar dess handlingar och definierar just ordet "hund". Detta medför att en hund som föder en giraff handlar i oenighet med sina begränsningar, något som inte bara är absurt utan även en logisk motsägelse. Gudshypotesen står alltså i konflikt med identitetslagen då koncept som "övernaturlighet" och "mirakel" denoterar en upphävning av en given entitets identitet. Varje mirakel innebär därför ett brott mot logikens lagar! (Man bör även observera att om Gud är begränsad av nödvändiga sanningar är han inte allsmäktig.)

[2] Se Bible Encyclopedia: Miracle.

[3] En vanlig invändning är att den kristna guden lovat att bevara naturens regelbundenhet: "Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta." (1:a Mos. 8:22). Det finns dock ett flertal problem med detta argument:
i) Bibeln visar tydligt att naturens regelbundenhet inte är absolut.
ii) Det är cirkulärt, ty giltigheten i Guds löfte måste baseras på Hans tidigare löften, d.v.s genom induktiv extrapolering. Teisten måste också använda induktion för att berättiga att versen kommer att stå kvar i Bibeln i morgon.

[4] Det går även att rättfärdiga induktion och naturens lagbundenhet pragmatiskt:
i) Naturen är lagbunden >> antagandet att naturen är lagbunden är alltid fördelaktigt.
ii) Naturen är delvis lagbunden >> antagandet att naturen är lagbunden är fördelaktigt då det uppfylls.
iii) Naturen är inte lagbunden >> kunskap är inte möjligt >> inga antaganden är fördelaktiga.

[5] Det faktum att det finns ett antal olika heliga skrifter, t.ex. Bibeln, Koranen och Mormons bok, samt ett antal olika tolkningar av dessa skrifter gör det omöjligt att entydigt bestämma Guds vilja.

[6] En vanlig invändning är att egenskapen godhet är en essentiell del av Guds natur. Detta skulle dock kräva att det vore en logisk motsägelse att förneka Guds existens samtidigt som man hävdar att t.ex. mord är objektivt fel. Något som endast kan berättigas om Guds existens är logiskt nödvändig. Teisten har inte heller refuterat subjektiviteten i sin moral, endast specificerat naturen hos denna subjektivitet. Han kommer även att få problem med Eutyfrons dilemma.

Referenser

Gud och logik (Ateism.se) (2008-03-23)

Ingen grund för kristen moral (Ateistbloggen) (2008-03-01)

Bibeln.se (2008-03-01)

Moralens oberoende av Gud (I) (Ergo ateism) (2008-02-27)

Moralens oberoende av Gud (II) (Ergo ateism) (2008-02-29)

Om logik (Ergo ateism) (2008-02-28)

Bokslut gällande gudshypotesen som arbiträr (Henrik Sundholm) (2008-04-19)

The Transcendental Argument for the Nonexistence of God (The Secular Web) (2008-03-01)

Response to Frame’s Second Response (The Secular Web) (2008-02-29)

Third Response to Frame (The Secular Web) (2008-03-02)

Final Response to Frame (The Secular Web) (2008-02-28)

Materialist Apologetics (StrongAtheism.net) (2008-04-05)

The Cartoon Universe of Theism (StrongAtheism.net) (2008-04-05)

The Logic Challenge (for "hard" atheists) (YouTube) (2008-04-04)

Jesus in Christianity (Wikipedia) (2008-04-04)

Allsmäktighet (Wikipedia Sverige) (2008-03-02)

Deduktion (Wikipedia Sverige) (2008-03-01)

Induktion (Wikipedia Sverige) (2008-02-23)

Modus tollens (Wikipedia Sverige) (2008-03-02)

Objektivism (Wikipedia Sverige) (2008-04-05)

Ontologiska gudsbeviset (Wikipedia Sverige) (2008-02-28)

Värderealism (Wkipedia Sverige) (2008-04-07)

Bilder

Socrates (Wikimedia Commons)  (2008-02-23)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Animation Showing Atmospheric Corona Around the Sun (Wikimedia Commons) (2008-02-22)
This image has been released into the public domain by its author, Tomruen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Tomruen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Creation of the Sun and Moon (Wikimedia Commons) (2008-02-26)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.