Varför finns det ingen vetenskap på biblisk grund?

av Lars Johan Erkell

Den europeiska vetenskapen uppstod under medeltiden i klostren och vid de nygrundade universiteten, som då stod helt under kyrkans kontroll. En del av kyrkans män ägnade sig åt naturfilosofi, och det hände också att man gjorde experiment. Det gick bra för sig, såvitt man inte gick utanför den skolastiska vetenskapssyn som grundade sig på Bibeln och på Aristoteles verk.

Under 1600-talets naturvetenskapliga revolution frigjorde sig dock naturvetenskapen från kyrkan, och utvecklingen skedde nu i stor utsträckning vid vetenskapsakademier under kungligt beskydd. Många vetenskapsmän var troende (och så är det ju fortfarande), men de arbetade konsekvent efter vetenskapliga principer. Exempelvis var Isaac Newton en varmt religiös person som läste Bibeln varje dag, men hans banbrytande arbeten innehåller inga religiösa argument.

Denna metodologiska naturalism har blivit naturvetenskapens kännetecken, och är också en förutsättning för vetenskapens snabba utveckling. Genom att man inte behövde rätta forskningen efter Bibelns ord kunde vetenskapen utvecklas obehindrat.

Det här ofoget kan dock kreationister inte tillåta. För dem står religionen i första hand, och det får vetenskapen anpassa sig till. Om man läser The Wedge Document, den amerikanska ID-rörelsens policydokument, finner man att ett av målen är att avskaffa den materialistiska vetenskapen och i stället införa en teistisk vetenskap. Åter till medeltiden, med andra ord.

Men hur skulle denna teistiska vetenskap se ut? Jag känner inte till något enda exempel på framgångsrik ”teistisk” naturvetenskap, alltså ett vetenskapligt forskningsprogram som grundar sig på gudsbegrepp eller heliga skrifter. Jag har inte heller hört talas om någon enda betydande vetenskaplig upptäckt som skulle gjorts med utgångspunkt ifrån religiösa föreställningar.

Dock bedrivs något som kanske skulle kunna kallas teistisk vetenskap. Discovery Institute finansierar Biologic Institute, ett litet forskningsinstitut som försöker visa att evolutionsteorin omöjligen kan förklara evolution på molekylär nivå. The RATE Project försöker visa att de etablerade dateringsmetoder som så tydligt visar att jorden är mycket gammal, i själva verket är helt felaktiga. Till skillnad från normal vetenskap försöker man här inte i första hand etablera nya, bättre, vetenskapliga förklaringar; man inriktar sig i stället på att kritisera den etablerade vetenskapen.

Men om nu kreationismen är korrekt skulle det betyda att en teistisk vetenskap måste ha ett fantastiskt bra utgångsläge; detta eftersom den inte skulle vara belastad av alla dessa felaktiga föreställningar som måste hämma den materialistiska vetenskapen. Den som arbetade med en teistisk vetenskap borde därför ha ett stort försprång, och skulle vara fantastiskt framgångsrik. Varför har inga ”vanliga” forskare upptäckt det här framgångsreceptet? Många skickliga forskare är troende, många arbetar också vid religiösa universitet, och de skulle säkert inte tveka att ägna sig åt en teistisk forskning om den skulle visa sig fungera bättre.

Var är den framgångsrika bibliska/teistiska forskningen? Var är de lysande resultaten?

[Ursprungligen publicerad på http://biologg.wordpress.com.]