Gudsaxiomet

Innehåll

1. Inledning

2. Fundamentism

3. Guds natur

Länkar

Referenser

1. Inledning

Följande artikel kommer att kritisera den epistemologiska hållningen att Guds existens är en så grundläggande sats att inga bevis behövs för den. Denna kunskapsteoretiska ståndpunkt går under namnet reformert epistemologi och formulerades ursprungligen av den amerikanska religionsfilosofen Alvin Plantinga (1932-). Artikeln börjar med en kort beskrivning av den epistemiska teorin fundamentism samt en axiomuppsättning för den naturalistiska filosofin. Avslutningsvis analyseras gudsbegreppet utifrån ett fundamentistiskt perspektiv.

Alvin Plantinga (1932-)

 

2. Fundamentism

Enligt fundamentismen kan trosföreställningar delas in i två huvudgrupper: fundamentala och icke-fundamentala. De fundamentala är rättfärdigade i sig själva, och behöver inget yttre rättfärdigande. De icke-fundamentala trosföreställningarna måste, för att vara rättfärdigade, härledas från de fundamentala. Utifrån ett naturalistiskt perspektiv kallas sådana fundamentala trosföreställningar för axiom. Axiom har följande egenskaper:

i) De är oreducerbara; d.v.s. de kan inte reduceras till andra fakta eller delas in i mindre beståndsdelar.

ii) De är självevidenta; d.v.s de är direkt förstådda eller upplevda och kräver vare sig bevis eller förklaring.

iii) De existerar implicit i all fakta och i all kunskap; d.v.s varje angrepp mot ett axiom måste anta att axiomet är sant, och därför blir sådana angrepp per automatik självmotsägande.

Tre grundläggande axiom är: [1]

- Existens: Allt föregås av existensen. För att förneka detta axiom krävs ett existerande motbevis.

- Identitet: Allt som existerar har en bestämd och begränsad natur. För att förneka detta axiom krävs ett motbevis med en bestämd natur.

- Medvetande: All kunskap förutsätter medvetandet. För att förneka detta axiom måste det först förnimmas.

Fundamentismen ser kunskap som en pyramid, där de solida fundamentala kunskaperna ger stöd åt de icke-fundamentala.

 

3. Guds natur

Enligt reformert epistemologi behövs inga argument för Guds existens, ty gudstro är en fundamental trosföreställning. Utgående från kriterierna i) - iii) gäller dock att:

i) gudsbegreppet är reducerbart till "medvetande utan identitet". [2]

ii) gudsbegreppet är inte självevident. [3]

iii) propositionen "Gud finns inte" är ej självmotsägande. [4]

Gudsbegreppet är alltså icke-fundamentalt, och gudstron kan därmed ej berättigas som en axiomatisk sanning. [5]

Gud - ett icke-fundamentalt begrepp.

 

Länkar

Alvin Plantinga (Wikipedia)

Alvin Plantinga (Svenska Wikipedia)

Alvin Plantinga (The Secular Web)

Reformed epistemology (Wikipedia)

Plantinga's Basic Belief: Not Quite Basic (StrongAtheism.net)

In Support of Secular Foundationalism (StrongAtheism.net)

The Infallibility of Sense Perception (StrongAtheism.net)

Cutting Off One's Head: The Theological Attack Against Cognition (StrongAtheism.net)

Noter

[1] Ytterligare kandidater för axiomatiska sanningar är logiska tankelagar och sinnesförnimmelser.

[2] Enligt kristen teologi är Gud en entitet med obegränsad makt, obegränsad vilja, obegränsat medvetande, etc. Gudsbegreppet är alltså en idé om en oändlig existent, och som sådan strider den mot identitetslagen.

[3] Att allt som existerar har en bestämd och begränsad natur är självevident. Identitetslagen säger dock inget om denna natur.

[4] Propositionen kan vara sann eller falsk, dock vore den endast självmotsägande om Guds existens var logiskt nödvändig.

[5] Observera att gudsbegreppet är beroende av axiomen existens, identitet och medvetande, ty dessa axiom ingår implicit i alla typer av perception. Ett gudsbegrepp som föregår dessa axiom är därför meningslöst.

Referenser

F. Björner, Gud existerar inte (2008-08-13)

H. Sundholm, Objektivistisk metafysik för dummies (2008-08-06)

F. Tremblay, In Support of Secular Foundationalism (2008-08-06)

Alvin Plantinga, Svenska Wikipedia (2008-08-09)

Axiom, Svenska Wikipedia (2008-08-09)

Epistemologi, Svenska Wikipedia (2008-08-06)

Tankelagar, Svenska Wikipedia (2008-08-14)

Bilder

Alvin Plantinga, Wikimedia Commons (2014-03-14)
This work has been released into the public domain by its author, Flex at the English Wikipedia project. This applies worldwide. In case this is not legally possible: Flex grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law

Chichen Itza Pyramid, Wikimedia Commons  (2008-08-09)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation license".

Creation of the Sun and Moon, Wikimedia Commons  (2008-08-09)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.