Gud - en icke-existent

"The number 0 is the number which belongs to the concept not identical with itself."

Gottlob Frege (1848-1925)

Innehåll

1. Existenters natur

2. Guds natur

3. Sammanfattning

Länkar

Referenser

[Följande artikel är baserad på Filip Björners artikel Gud existerar inte.]

1. Existenters natur

Identitetslagen ("A är A") uttrycker det faktum att allt som existerar har en bestämd och begränsad natur, och att inget kan fungera på ett sätt som strider mot denna natur. Lagen har i filosofins historia gilitigförklarats av bl.a. Aristoteles (384 f.v.t. - 322 f.v.t) men vi är själva kapabla att inducera oss fram till lagens giltighet genom att fokusera på valfri existent. Vi noterar då att vad som helst som existerar är begränsat, i sin fysiska utsträckning eller i någon annan forms storlek, i rummet, liksom i tiden. En djupare analys visar även att lagen är i) oreducerbar (d.v.s. den kan inte reduceras till andra fakta eller delas in i mindre beståndsdelar), ii) självevident (d.v.s. den är direkt förstådd eller upplevd och kräver vare sig bevis eller förklaring) och iii) implicit existerande i all fakta och i all kunskap (d.v.s. varje angrepp mot identitetslagen måste anta att lagen är sann, och därför blir sådana angrepp per automatik självmotsägande). Därmed har vi säkerställt att "existens är identitet" är ett universellt faktum.

Aristoteles (384-322 f.v.t)

 

2. Guds natur

Enligt religiösa dogmbildande källor, t.ex. Bibeln eller Koranen, är Gud en existent med obegränsad makt, obegränsad vilja, obegränsat medvetande, etc. [1] Gudsbegreppet är alltså en idé om en oändlig existent. Allt som existerar är dock begränsat ("existens är identitet") och därför anger oändlighet aldrig aktualitet, d.v.s. Gud kan inte existera! [2]

Gud - en icke-existent

 

3. Sammanfattning

P1: Alla existenter är begränsade.
P2: Gud är obegränsad.
S3: Gud är en icke-existent, d.v.s. Gud existerar inte.

Länkar

Gud existerar inte (Debattsidan.com)

The Non-Cognitive Nature of Infinity (StrongAtheism.net)

Noter

[1] Se Wikipedia: God in Abrahamic religions.

[2] Begreppet aktualitet har sitt ursprung hos Aristoteles som gjorde en distinktion mellan det faktiska (aktualitet) och tingens inneboende och ännu oförverkligade möjligheter (potentialitet). Att oändlighet anger potentialitet och aldrig aktualitet kan illustreras genom att betrakta talet pi (= 3,1415926536...). Pi är ett irrationellt tal och har i teorin ett oändligt antal decimaler (= potentialitet). Vi kan dock aldrig skriva ned det oändliga antalet, ty skrivytan är begränsad, pennorna är begränsade, ens livslängd är begränsad etc. (= aktualitet).

Referenser

F. Björner, Gud existerar inte (2010-06-20)

G. Frege, The Frege Reader, Blackwell Publishing (2005)

H. Sundholm, Objektivistisk metafysik för dummies (2010-06-20)

H. Sundholm, Varför bör man inte tro på Gud? (2010-06-20)

Aristoteles, Svenska Wikipedia (2010-07-18)

Gottlob Frege, Svenska Wikipedia (2010-07-20)

Aktualitet, Svenska Wiktionary (2010-07-21)

Bilder

Gottlob Frege, Philosophers of Language: A Photo Gallery (2010-07-20)
Copyright unknown.

Aristoteles, Wikimedia Commons (2010-07-17)
I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Creation of the Sun and Moon, Wikimedia Commons (2010-07-17)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.