Claphaminstitutets kreationistiska klavertramp


"Those who cavalierly reject the Theory of Evolution, as not adequately supported by facts, seem quite to forget that their own theory is supported by no facts at all. Like the majority of men who are born to a given belief, they demand the most rigorous proof of any adverse belief, but assume that their own needs none."

Herbert Spencer (1820-1903)

Innehåll

1. Inledning

2. Evolutionsteorins vetenskapliga status

3. De bäst anpassades överlevnad

4. Embryonalutveckling enligt Haeckel

5. Sammanfattning

Referenser

[Denna artikel är ett svar på debattinlägget Darwin måste få ifrågasättas: Svar till Patrik Lindenfors av Sture Blomberg, Jan-Henrik Stjerndahl och Göran Kurlberg.]

1. Inledning

I artikeln Darwin måste få ifrågasättas: Svar till Patrik Lindenfors argumenterar kreationisterna Sture Blomberg, Jan-Henrik Stjerndahl och Göran Kurlberg, alla från det kristna Claphaminstitutet, mot evolutionsteorin utifrån boken Icons of Evolution av Jonathan Wells. Det finns dock redan en noggrant litteraturrefererad vederläggning av Wells påståenden om evolutionsteorin. Förutom dessa finns det dock ytterligare några halsbrytande felslut i herrarnas artikel som här kortfattat kommer att kommenteras.

2. Evolutionsteorin vetenskapliga status

Enligt artikelförfattarna är evolutionsteorin inte ”en vetenskaplig utan en ateistisk filosofisk teori”. Faktum är dock att evolutionsteorin uppfyller alla de allmänt accepterade kriterierna på vetenskaplighet och fungerar i dag som en övergripande huvudteori som kastar ljus över alla biologiska delvetenskaper, som genetik, biokemi, fysiologi och beteendevetenskap. Teorin stöds i gengäld av alla dessa delvetenskaper.

Artikelförfattarna har dock rätt i att evolutionsteorin är ateistisk. Detta är inte något som är unikt för evolutionsbiologin, ty all naturvetenskaplig forskning har som utgångspunkt att inte inkludera övernaturliga väsen i teorierna. Denna metodologiska naturalism har varit oerhört framgångsrik och har gjort att vi kunnat förkasta idéer om demoner och gudar som förklaringar till bl.a. infektionssjukdomar. Eller är det så att läkarna Blomberg, Kurlberg och Stjerndahl fortfarande överväger om en svårt sjuk patient kan ha drabbats av demoner eller guds straffdom?


Skapelsetroende medicin?

3. De bästa anpassades överlevnad

Blomberg, Kurlberg och Stjerndahl påstår att begreppet ”anpassning” bygger på ett cirkelbevis. ”De bäst anpassades överlevnad” är dock inte en fullständig beskrivning av evolution med naturligt urval. Det var endast en slogan, myntad av den brittiske filosofen Herbert Spencer (1820-1903), som mycket motvilligt accepterades av Darwin. Evolutionen är en oundviklig följd av att både arvsanlag och miljö ständigt förändras. Den som är lämpligast vid ett visst tillfälle får talrikare avkomma än andra individer. Nästa generation kan emellertid växa upp i en förändrad miljö, något som gynnar spridningen av gener som bidrar till andra egenskaper som råkar vara gynnsamma i den nya miljön. Evolutionen är därför en process som påverkas av ständigt föränderliga yttre faktorer, som naturkatastrofer, sjukdomar och tillgång på föda. Vem som är lämpligast är därför inte bestämt på förhand. Det finns således inget cirkulärt i detta.


Exempel på cirkelbevis: "Gud finns för Bibeln säger det, och Bibeln är Guds ord."

4. Embryonalutveckling enligt Haeckel

Kreationistdocenterna påpekar också i ett glädjerus att felaktigheterna i Haeckels figur över embryonalutvecklingen”uppdagades av Michael Richardson (en kreationist!!!)”. Påståendet är minst sagt uppseendeväckande då Richardson inte bara är professor i evolutionär utvecklingsbiologi(!!!) vid Leidens Universitet i Nederländerna utan även starkt tagit avstånd från kreationisternas misstolkningar av hans arbete:

”Our work has been used in a nationally televised debate to attack evolutionary theory, and to suggest that evolution cannot explain embryology. We strongly disagree with this viewpoint. Data from embryology are fully consistent with Darwinian evolution. Haeckel's famous drawings are a Creationist cause célèbre. Early versions show young embryos looking virtually identical in different vertebrate species. On a fundamental level, Haeckel was correct: All vertebrates develop a similar body plan (consisting of notochord, body segments, pharyngeal pouches, and so forth). This shared developmental program reflects shared evolutionary history. It also fits with overwhelming recent evidence that development in different animals is controlled by common genetic mechanisms.

Unfortunately, Haeckel was overzealous. When we compared his drawings with real embryos, we found that he showed many details incorrectly. He did not show significant differences between species, even though his theories allowed for embryonic variation. For example, we found variations in embryonic size, external form, and segment number which he did not show. This does not negate Darwinian evolution. On the contrary, the mixture of similarities and differences among vertebrate embryos reflects evolutionary change in developmental mechanisms inherited from a common ancestor.

These conclusions are supported in part by comparisons of developmental timing in different vertebrates. This work indicates a strong correlation between embryonic developmental sequences in humans and other eutherian mammals, but weak correlation between humans and some 'lower' vertebrates. Haeckel's inaccuracies damage his credibility, but they do not invalidate the mass of published evidence for Darwinian evolution. Ironically, had Haeckel drawn the embryos accurately, his first two valid points in favor of evolution would have been better demonstrated.”

Avslutningsvis har jag följande hälsning från Professor Richardson till kreationistdocenterna:

"I am not a creationist, no. I am a Darwinian!”Illustration från Anthropogenie (1874): "tidigt", "något senare" och "ännu senare" embryonalstadium av fisk (F), salamander (A), sköldpadda (T), kyckling (H), gris (S), kalv (R), kanin (K) och människa (M).

5. Sammanfattning

Det är minst sagt uppseendeväckande att några som enligt egen utsago ”studerat evolutionsteorin under decennier” så totalt har missförstått den. Det är dock minst lika uppseendeväckande att de kristna fundamentalisterna Blomberg, Kurlberg och Stjerndahl inte helgar det åttonde budet: ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”.

Referenser

A. Anundi, Logiska felslut och argumentationsfel - del 3 (2014-03-08)

E. Haeckel, Svenska Wikipedia (2014-03-08)

D. Larhammar, Darwins "Om Arternas Uppkomst" - grunden för vår insikt om oss själva, Folkvett nr. 1/1996

D. Larhammar, Schmidt har grovt missförstått evolutionen (2014-03-07)

N. Matzke, Icon of Obfuscation: Jonathan Well’s book Icons of Evolution and why most of what it teaches about evolution is wrong (2014-03-08)

M. K. Richardson (2014-03-07)

H. Spencer, Wikiquote (2014-03-08)

Bilder

H. Spencer, Wikimedia Commons (2014-03-08)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

The Temptation of St. Anthony, Wikimedia Commons (2014-03-08)
This work is in the public domain in the United States, and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years or less.

The Miracle of Circular Reasoning, The Internet Post (2014-03-08)
Copyrigt unknown.

Anthropogenie (1874),
Wikimedia Commons (2014-03-08)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.